اول ماه مه، روز جهانی کارگر گرامی باد

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹

اول ماه امسال با سالهای گذشته متفاوت است. طبقه کارگر در ایران و سایر کشورهای جهان، در حالی روز کارگر را گرامی می‌دارند که بحران ویروس کرونا جهانیان را غافلگیر کرده است.

برخلاف ادعای صاحبان قدرت و ثروت، ویروس کرونا یک بیماری دمکراتیک نیست و در مقابله با آن همگان به یکسان آسیب نمی‌بینند. بیهوده نیست که صاحبان قدرت و ثروت از طرق مختلف و با ادعای نابودی اقتصاد و ضرر و زیان برای همگان، خواهان بازگشت کارگران و مزدبگیران به محلهای کار خود هستند.

جمهوری اسلامی با بیشرمی تمام، همه اقشار جامعه، بخصوص کارگران را بدون هیچ پشتوانه‌ای به جنگ نابرار با ویروس ناشناخته کرونا فرستاده و در مقابل خانواده وابستگان دزد و فاسد رژیم را با همه امکانات موجود مورد حفاظت قرار داده است. در ایران تحت حاکمیت فاشیسم مذهبی، حتی از حداقل های ناچیزی که در کشورهای غربی به سوی طبقه محروم برای جلوگیری از بر هم خوردن نظم اجتماعی، پرتاب می‌شود، خبری نیست. در ایران اسلامی، آنچیزی که برای حکام جنایتکار حاکم ارزشی ندارد، جان انسانهاست.

حزب سبزهای ایران از همه اقشار مورد ستم در ایران، بخصوص طبقه کارگر می‌خواهد اکنون که به اجبار در خطر ابتلای چند باره قرار گرفته اند، با مبارزه بی امان نسبت به این بی عدالتی اعتراض کنند و حق خود را از گلوی حاکمان بیرون بکشند. مگر نه آنکه اول ماه مه، یادآور خاطره و آرمان مبارزه و ایستادگی برای احقاق حقوق به غارت رفته کارگران است. در دروه کنونی، همه مبارزات مردم، توسط هر قشر و طبقه ای، باید در جهت به زیر کشیدن جمهوری اسلامی از اریکه قدرت، همراه شود.

حزب سبزهای ایران

اول ماه مه ۲۰۲۰

۱۲ اردبیهشت ۱۳۹۹

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *