انتهای مذاکرات احزاب کرد ایرانی با رژیم: میکونوس یا ضربه زدن به مبارزات مردم؟

تیر ۱۸, ۱۳۹۸

بنا برگزارشات مختلف، چهار حزب کرد ایرانی با میانجیگری یک سازمان غیر دولتی نروژی در یکی از شهرهای اروپا با نمایندگان جمهوری اسلامی در اواخر ماه میلادی ژوئن به گفتگو نشستند. گفته می شود که کشورهای اروپایی و آمریکا نیز در جریان برگزاری این مذاکرات هستند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی در یکی از ضعیفترین شرایط خود از بدو بر روی کار آمدن قرار دارد و در شرایطی که قیامهای پی در پی مردم در اقصی نقاط کشور، رژیم را با بحران سقوط روبرو کرده است، نشستن احزاب کرد ایرانی بر سر میز مذاکره با این رژیم ضد مردمی و ضد محیط زیستی، تنها عاملی برای مشروعیت بخشیدن به سیاستهای حکومت بوده و قدرت مانور جمهوری اسلامی را در تنگنای اتمی در سطح داخلی و بین المللی افزایش می‌دهد.

حزب سبزهای ایران، این اقدام احزاب کرد ایرانی را قویا محکوم کرده و نسبت به پیامدهای این راه خطا هشدار می‌دهد. بدون شک فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به اتکا بر مبارزات مردم ایران، بخصوص مردم قهرمان کردستان، سرنگون خواهد شد.

حزب سبزهای ایران

۱۸ تیر ۱۳۹۸

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *